เงื่อนไขและข้อตกลง

1. การรับรู้ และ ยอมรับ

1.1 คำสั่งซื้อสินค้าของผู้ซื้อ หมายความว่า ผู้ซื้อได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดแล้วเป็นอย่างดี

1.2 การยอมรับคำสั่งซื้อของผู้ขายจะเป็นทางการ เมื่อผู้ขายได้รับค่าชำระสินค้าจากผู้ซื้อ

1.3 ผู้ซื้อเข้าใจว่าผู้ขายไม่สามารถรับประกันได้ว่าจำนวนสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์นั้นจะเท่ากับจำนวนสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าของผู้ขาย หากผู้ซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อสินค้านั้นๆ ผู้ขายอาจดำเนินการจัดส่งล่าช้า (โดยจะมีการแจ้งกับผู้ซื้อ)  หรือ ปฏิเสธคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ (โดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ) ถ้าผู้ขายไม่สามารถดำเนินการหรือทำตามคำสั่งซื้อได้ ในกรณีนี้ เราจะคืนเงินค่าสินค้าที่ผู้ซื้อได้ชำระไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมด

2.ราคา

2.1 ผู้ซื้อเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการ (คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ด้านล่าง 2.2)

2.2 ราคาสินค้าและบริการมีโอกาสที่จะถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง ผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการเมื่อใดก็ได้ก่อนการจัดส่งหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ขาย (เช่น ค่าเงิน, ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น, การเปลี่ยนแปลงภาษีสินค้านำเข้าหรือภาษีอื่นๆ, อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน,  คุณขอเปลี่ยนวันจัดส่ง จำนวน หรือชนิดสินค้า, หรือความล่าช้าที่เกิดจากการที่คุณให้ข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาด)

3. การชำระเงิน

3.1 ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนก่อนการจัดส่งสินค้า และแจ้งชำระเงินต่อทางผู้ขายโดยมีหลักฐานการชำระเงินครบถ้วน

3.2 ผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนผ่านทางธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ผู้ขายได้ระบุไว้ หลังการชำระค่าสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งการชำระค่าสินค้ากับผู้ขายอย่างละเอียดพร้อมหลักฐานการอ้างอิง

4. การจัดส่ง

4.1 การจัดส่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนและสินค้าพร้อมต่อการจัดส่ง

4.2 สินค้าพร้อมส่ง และ สั่งก่อน 14.00น. จัดส่งทันที ลูกค้าได้รับภายใน 24ชม.

4.2.1 สินค้าพร้อมส่ง แต่ สั่งหลังจาก 14.00น. จัดส่งในวันถัดไป ลูกค้าได้รับภายในวันถัดไป

4.2.2 สินค้าไม่พร้อมส่ง (เหตุสุดวิสัย) จัดส่งเมื่อสินค้าพร้อม ลูกค้าได้รับภายใน2วัน

4.3 การคิดค่าบริการการจัดส่งจะเสียค่าบริการตามระยะทาง (ภายในกรุงเทพ) ซึ่งลูกค้าจะต้องสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางร้าน

4.4 ณ ปัจจุบัน ทางร้านสามารถให้บริการจัดส่งได้เฉพาะภายในบริเวณกรุงเทพมหานครเท่านั้น

5. การยกเลิกสินค้า 

5.1 ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสินค้าได้ทุกเวลาต่อเมื่อสินค้ายังไม่ถูกจัดส่ง หากถูกจัดส่งแล้วผู้ขายขอสงวนการเก็บค่าชำระการจัดส่งตามที่ระบุไว้  (โปรดคำนึงโดยปกติแล้วสินค้าจะถูกจัดเตรียมและจัดส่งภายใน 1ชม. ถึง 24ชม.)

5.2 ผู้ซื้อที่ต้องการยกเลิกสินค้าต้องแจ้งผ่าน ทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือ อีเมล์ เท่านั้นและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าและการชำระสินค้าพร้อมให้การตรวจสอบ

6. การรับผิดชอบ และ การปฏิเสธ

6.1 การคืนสินค้าแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี 1. ซื้อปลีก 2. ซื้อส่ง

6.1.1 การซื้อปลีก หากผู้ซื้อพบปัญหากับตัวสินค้า เช่น สินค้าไม่ครบ หรือ เน่า โปรดแจ้งและคืนสินค้าต่อผู้ขายโดยทันที (ไม่เกิน 1 วัน) ผู้ขายยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ หรือ คืนเงินตามจำนวนที่ตกลงกับผู้ซื้อ

6.1.2 การซื้อส่ง หากผู้ซื้อพบปัญหากับสินค้าในภาชนะบรรจุเป็นจำนวนมาก เช่น สินค้าไม่ครบ, เน่า โปรดแจ้งและคืนสินค้าต่อผู้ขายโดยทันที (ไม่เกิน 1 วัน) ผู้ขายยินดีเปลี่ยนสินค้าให้ หรือ คืนเงินตามจำนวนที่ตกลงกับผู้ซื้อ

6.2 การรับคืนสินค้าหรือคืนเงินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ขายได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อภายใน 1 วัน และผู้ขายได้ตรวจเช็คสภาพสินค้าเป็นอย่างดีแล้ว จึงอนุมัติคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้ซื้อได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ขายด้วย)

6.3 การปฏิเสธการรับคืนสินค้าหรือคืนเงินจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ซื้อไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่กล่าวมาข้างต้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ขายด้วย)

6.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้าผิดประเภทหรือชนิด โปรดแจ้งผู้ขายทันทีก่อนผู้ขายจะทำการจัดส่ง มิฉะนั้นผู้ขายสามารถเรียกการชำระค่าจัดส่งเพิ่ม หรือ ปฏิเสธการรับคืนสินค้าหรือคืนเงินได้ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ขายด้วย) (พิจารณาจากเหตุการณ์และใบคำสั่งซื้อสืนค้า)

6.5 ผู้ขายไม่สามารถรับประกันกับความถูกต้องแม่นยำของ ภาพ และ สื่อ ต่างๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า เนื่องจาก สินค้าของผู้ขาย เป็นสินค้าประเภท ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรซึ่งมีตัวแปรหลายอย่างเกี่ยวข้องทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้

Scroll to Top
Scroll to Top