นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงวิธีการที่ www.fruitfits.com (“เว็บไซต์” หรือ “เรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ที่ท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

ซึ่งรวมไปถึงการอธิบายในตัวเลือกสำหรับท่านเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลหรือทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน นโยบายฉบับนี้ไม่บังคับใช้กับการปฏิบัติงานของบริษัท แอปพลิเคชั่นและบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อาจมีการเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ที่เราไม่ได้มีอำนาจ ควบคุม ดูแล และจัดการ ในกรณีดังกล่าว www.fruitfits.com ขอแจ้งให้ทราบว่า เราจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆก็ตามที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยผู้ใช้งานตกลงรับทราบว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และ www.fruitfits.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ วัน เวลาและระยะเวลาที่ใช้บริการ ตำแหน่งอุปกรณ์ ชนิดและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ภาษาที่เลือกใช้ ลิงก์จากบริการของเราที่ท่านคลิก ข้อมูลที่ท่านค้นหาบนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการมือถือ ISP ที่อยู่ IP และสถิติอื่นๆ

ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ www.fruitfits.com และระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นโดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่ทำให้ระบุผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบได้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล

เพื่อให้ผู้ใช้งาน www.fruitfits.com ได้รับประสบการณ์และการบริการที่มีประสิทธิภาพ หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย เราจึงมีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่านอาจนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ www.fruitfits.com และผู้ใช้งาน
  2. เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น
  3. เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ใช้การได้
  4. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นหรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดย www.fruitfits.com จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่เคยทำการขายข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น เราได้ใช้บริการของผู้ประมวลข้อมูลภายนอกดังนี้

  • Google Analytics [ประเทศสหรัฐอเมริกา/ประเทศสิงคโปร์/ทั่วโลก]
  • Cloudways (โครงสร้างพื้นฐานและบริการ/ เว็บโฮสติ้ง) [ประเทศสิงคโปร์]

3. สิทธิของผู้ใช้

เรารับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ซึ่งท่านมีสิทธิดังนี้ ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ ท่านมีสิทธิในบางกรณีในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากการจัดเก็บของเรา ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

4. คุกกี้ที่เราใช้งาน

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ข้อความที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์อื่นเมื่อมีการโหลดหน้าเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดยได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจดจำท่านและความชอบของท่านไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (ผ่าน “คุกกี้เซสชัน”) หรือสำหรับการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “คุกกี้ถาวร”) ซึ่งเว็บไซต์ www.fruitfits.com ใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ 

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย
  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytical/Performance Cookies): มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): ทำการบันทึกข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอขายสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

5. การรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลของท่านถูกจัดเก็บและรักษาไว้บนเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงการใช้งานหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายได้ ดังนั้น ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านรับทราบว่า มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนระหว่างท่านและเว็บไซต์ของเราจะไม่สามารถรับประกันได้ และ ข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวอาจถูกดูหรือถูกดัดแปลงโดยบุคคลที่สามในระหว่างการถ่ายโอนแม้ว่าจะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

6. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

เราอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแก้ไขวันที่และทำให้เป็นปัจจุบันไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ การเข้าถึงหรือการใช้งานบริการบนเว็บไซต์ www.fruitfits.com ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าท่านตกลง ยอมรับกับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขดังกล่าว 

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ 09/05/65

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการขอเข้าถึง แก้ไขข้อมูล หรือต้องการลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน สามารถติดต่อเราได้ผ่านการส่งอีเมลมายัง [email protected]

Scroll to Top
Scroll to Top